Recent News

În conformitate cu art. 21 din Statutul Sindicatului Medical România, se convoacă Consiliul
General Sindical Ordinar în data de 07.03.2023, ora 19.
Locație: Cosiliul General Sindical Ordinar va avea loc online, fiecare membru de sindicat va primi
invitația pe adresa de email personală.
Având în vedere prevederile Statutului, art. 21.4, ședința se va întruni la a doua convocare și poate
delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi ședințe, iar hotărârile se iau cu majoritatea
voturilor exprimate (50%+1).

ORDINEA DE ZI:

 1. alegerea conducerii și a comisiei de cenzori din cadrul SINDICATULUI MEDICAL ROMÂNIA;
 2. excluderea membrilor de sindicat care nu au plătit cotizația de peste 3 luni;
 3. modificări Statut
 4. implementarea semnăturii electronice atât în circuitul documentelor în cadrul intern al SMR, cât
  și în relație cu autoritățile/ instituțiile statului și terți;
 5. raportul anual de activitate al BEX-ului Sindicatului Medical România;
 6. validare bilanț 2022.
  BIROUL EXECUTIV
  SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA