Recent News

STATUTUL SINDICATULUI MEDICAL ROMÂNIA

Capitolul I:Dispoziții generale…………………………………………pag.2

Capitolul II:Scopuri, obiective și mijloace de acțiune sindicală……pag.3

Capitolul III:Drepturile și obligațiile sindicatului……………………..pag.6

Capitolul IV:Afilierea sau asocierea…………………………….…….pag.9

Capitolul V:Calitatea de membru de sindicat…………………….….pag.9

Capitolul VI:Modul de stabilire și încasare a cotizației…….….……pag.13

Capitolul VII:Organele de conducere………………………….……..pag.14

Capitolul VIII:Comisia de cenzori…………………………….……….pag.25

Capitolul IX:Modificarea Statutului……………………………….……pag.26

Capitolul X:Mărimea și Compunerea Patrimoniului…………………pag.27

Capitolul XI:Dizolvarea sau reorganizarea…………………………..pag.28

Capitolul XII:Dispoziții finale ……………………………………..……pag.28

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.  DENUMIRE, SCOP, SEDIU ȘI ÎNSEMNE

1.1. Denumirea sindicatului este SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA.

1.2. SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA este o organizație cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, constituită în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. 9 si 40 din Constituția României și funcționează conform dispozițiilor Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social – și a prezentului Statut.

1.3.SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA, ia naștere prin asocierea liber consimțită a membrilor săi, constituit în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, prevăzute în legislația muncii și în contractul colectiv de muncă.

Sindicatul are drept scop unirea salariaților pe baza liberului  consimțământ, pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale acestora, ce decurg din Constituția României, Pactele, Tratatele și Convențiile Internaționale la care România este parte, legislația muncii, contractele și acordurile colective de muncă, precum și din contractele individuale de muncă, indiferent de natura contractului individual de muncă, naționalitatea, convingerile politice, religia, sexul sau vârsta membrilor săi.

1.4. Sindicatul este independent față de autoritățile publice, partidele politice, oricare alte organizații, terțe persoane fizice sau juridice, precum și față de organizațiile patronale.

1.5. Sindicatul funcționează ca persoana juridică de sine stătătoare, pe baza prezentului Statut și a hotărârii judecătorești de acordare a personalității juridice.

1.6. Sindicatul este organizat pe întreg teritoriul României și are sediul în București,str. Foișorului, nr. 122-124, etaj I, Sc.C, Ap. 34, sector 3.

1.7. Sindicatul poate deține însemne proprii în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.2.  PRINCIPII

Principiile generale care definesc activitatea Sindicatului sunt:

2.1.   libertatea –implică, pe de o parte, dreptul salariaților să adere sau nu în mod liber la Sindicat sau să se retragă atunci cand doresc, iar pe de altă parte dreptul Sindicatului de a se asocia sau de a se afilia la o organizație sindicală;

2.2.  independența –Sindicatul este o organizație independentă care acționează numai în interesul membrilor de Sindicat, activitatea sa neputând fi cenzurată de autoritățile publice, partidele politice sau organizațiile patronale;

2.3.  legalitate –Sindicatul este constituit și funcționează în temeiul legii și actionează în vederea respectării Constituției României, a legilor țării și a Pactelor, Tratatelor și Convențiilor Internaționale la care România este parte;

2.4.  responsabilitate –Sindicatul reprezintă membrii de Sindicat în baza și în limitele mandatului conferit de prezentul Statut și de lege. Sindicatul va milita în vederea reprezentării intereselor profesionale și sociale ale membrilor de Sindicat;

2.5.  participare activă–Sindicatul promovează implicarea activă și un sistem electiv deschis tuturor membrilor de Sindicat, fără discriminare;

2.6. solidaritate –Sindicatul promovează solidaritatea între salariați pentru promovarea intereselor profesionale comune și urmărește realizarea unității de acțiune sindicală prin colaborarea deschisă cu organizații sau structuri sindicale care au interese comune;

2.7.  libertatea de opinie–Sindicatul apară, susține, încurajează și promovează libertatea de gândire, opinie, acțiune și exprimare pentru toti membrii săi.

 Capitolul II – SCOPURI, OBIECTIVE ȘI MIJLOACE DE ACȚIUNE SINDICALĂ

Art.3.  SCOPURI

Scopurile Sindicatului sunt:

3.1. garantarea și apărarea democrației sindicale, a libertății de opinie și de acțiune a membrilor săi, fără discriminare între aceștia;

3.2. organizarea forței de acțiune și a unității salariaților pentru punerea în valoare, reprezentarea, promovare si apărarea intereselor profesionale, economice și sociale a membrilor săi;

3.3. asigurarea respectării dreptului la muncă, la protecție socială (securitatea și igiena muncii, respectarea drepturilor și a programului legal de muncă, a repausului săptămânal, concediului de odihnă etc.), dreptului la asistența medicală, la pensii, la ajutor de șomaj și alte forme de asistență și protecție socială prevăzute de Constituția României, de legislatia muncii, de contractele individuale de muncă și contractul colectiv de muncă, de Convențiile internaționale la care România este parte semnatară;

3.4. restabilirea drepturilor legale ale membrilor de Sindicat în cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin acte abuzive, ilegale sau netemeinice;

3.5. realizarea de negocieri cu reprezentanții angajatori, pentru încheierea contractului colectiv de muncă, pentru îmbunătățirea contractelor individuale de muncă, pentru orice revendicări și probleme ale membrilor de Sindicat;

3.6. acordarea de asistență juridică membrilor de Sindicat în cauzele ce privesc raporturile și conflictele de muncă sub toate aspectele;

3.7. desfășurarea activității de cercetare în domeniul medical, în domeniul muncii și/sau în plan sindical, precum și editarea unei publicații proprii dacă este necesar;

3.8. participarea la mișcarea sindicală de ramura națională sau internațională, stabilirea și dezvoltarea relațiilor cu organizațiile sindicale naționale și internationale care luptă pentru îndeplinirea aspiraților democratice de libertate, dreptate socială și pace, atât pe plan intern cât și extern;

3.9. alte scopuri legale, stabilite prin hotărâri ale organelor de conducere ale Sindicatului conform Statutului.

Art.4.  OBIECTIVE

Pentru realizarea scopului său, SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA propune următoarele obiective:

4.1. obținerea unor condiții decente de muncă și viață pentru membrii săi, care să le permită acestora realizarea deplină a personalității lor, în acord cu aspirațiile proprii și respectarea demnității umane;

4.2. elaborarea de dispoziții în interesul membrilor săi prin prezentarea de inițiative și participarea în comisiile de dialog social;

4.3. negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate;

4.4. perfecționarea continuă a salariaților prin organizarea de cursuri, conferințe sau studii de specialitate în folosul membrilor, cu referire la activitatea profesională și sindicală;

4.5. respectarea programului normal de lucru și plata integrală a orelor suplimentare prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

4.6. eliminarea sau limitarea discriminărilor la locul de muncă și respectarea egalității în drepturi între salariați;

4.7. asigurarea îndeplinirii drepturilor legate de muncă și protecție socială;

4.8. preîntâmpinarea concedierilor individuale sau colective și asigurarea respectării prevederilor legale în situația concedierilor individuale ori colective ale salariaților;

4.9. acordarea de ajutor și protecție juridică membrilor Sindicatului în cazul în care se constată desfacerea contractului individual de muncă sau oricare sancțiune de orice natură aplicată ilegal de către conducerea unității angajatoare;

4.10. acordarea de ajutor și protecție juridică membrilor Sindicatului în timpul grevelor;

4.11. promovarea de relații cu organizații similare interne și externe.

Art.5.  MIJLOACE DE ACȚIUNE

Pentru atingerea scopurilor proprii, Sindicatul actionează cu respectarea Constituției României și a legilor țării prin următoarele mijloace:

5.1. negociere, în temeiul legislației privind contractele colective de muncă;

5.2. conciliere, ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor, conform dispozițiilor legale în vigoare;

5.3. petiție, formulată în temeiul legislației privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Petiția reprezintă orice cerere, reclamație, sesizare sau propunere formulată în scris sau poștă electronică prin care Sindicatul se adresează autorităților publice centrale și locale.

5.4. marș, miting și demonstrație, în limitele legislației privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

5.5. pichet de protest și grevă, în limitele legislației privind conflictele de muncă;

5.6. delegarea reprezentanților Sindicatului în comisiile de negociere, pentru a reprezenta interesele membrilor Sindicatului;

5.7. obținerea din partea instituțiilor și autoritătilor publice a informațiilor necesare în vederea negocierii și încheierii acordurilor sau contractelor colective de muncă, precum și a celor privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale;

5.8. efectuarea demersurilor către autoritățile publice competente, prin propuneri de legiferare în domenii de interes profesional și sindical;

5.9. sesizarea organelor competente cu privire la orice ilegalitate în legătură cu drepturile și interesele legitime ale membrilor de Sindicat;

5.10. orice alte mijloace legale.

Capitolul III – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SINDICATULUI

Art.6.  DREPTURI

Sindicatul beneficiază de toate drepturile recunoscute de lege și de prezentul Statut, necesare realizării scopului său.

Sindicatul are următoarele drepturi:

6.1. de a se organiza și de a funcționa după propriul Statut și normele legale în vigoare;

6.2. de a-și alege liber și independent reprezentanții din cadrul membrilor săi;

6.3. de a-și sprijini membrii în exercitarea profesiunii;

6.4. de a constitui sau a se afilia la case de ajutor propriu;

6.5. de a constitui fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;

6.6. de a înființa și administra, în condițiile legii, în interesul membrilor săi, unități sociale, de cultură, învățământ și cercetare în domeniul activității profesionale și sindicale, societăți comerciale, de asigurări, organizații neguvernamentale (ONG), precum și bancă proprie;

6.7. de a organiza și sprijini material și financiar activități cultural-artistice;

6.8. de a organiza și desfășura cursuri de pregătire și calificare profesională, în condițiile legii;

6.9. de a se afilia sau asocia cu alte organizații sindicale și profesionale naționale sau internaționale;

6.10. de a formula și îndeplini liber și independent programe de acțiune proprii sau de a participa sau de a adopta programe comune de acțiune cu cele ale federațiilor de ramură sau ale federațiilor internaționale;

6.11. de a fi independent și autonom față de federațiile sindicale la care adera, organele administrației de stat, partidele politice sau organizațiile patronale;

6.12. de a participa, prin reprezentanții desemnați, la negocierea contractului colectiv de muncă;

6.13. de a primi de la angajatori sau de la organizațiile acestora informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condițiile legii;

6.14. de a edita și tipări publicații proprii și de a deține pagina proprie de internet;

6.15. de a avea organ de presă, mijloace de multiplicare, stație de radio-amplificare, site, afișaj, sigiliu, ștampilă, legitimații, drapel și insigna proprie, sau orice alte mijloace necesare;

6.16. de a folosi, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituit, mijloace specifice precum negocierea, procedurile de soluționare a litigiilor prin conciliere și de a organiza petiții, pichete de protest, măsuri, mitinguri, demonstrații și greve, în condițiile prevăzute de lege, pentru lupta în vederea apărării intereselor membrilor Sindicatului și pentru respectarea demnității și drepturilor fundamentale ale omului;

6.17.  de a apăra drepturile membrilor săi, ce decurg din legislația muncii, statutele, contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu, în fața instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului;

6.18.  de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, în ceea ce privește orice conflict de muncă, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor săi, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală, dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres;

6.19. de a avea calitate procesuală activă în exercitarea atribuțiilor prevăzute în prezentul articol la punctele  6.1.17 si 6.1.18;

6.20. de a-și organiza independent propria gestiune a fondurilor material și/sau financiare;

6.21. de a beneficia de donații, în condițiile prezentului Statut;

6.22. alte drepturi prevăzute de legislația internă, Convențiile Internaționale ratificate de Statul Român, Codul Muncii, Contractele Colective de Muncă.

Art.7.  OBLIGAȚII

Sindicatul are doar acele obligații care sunt necesare pentru realizarea scopului

stabilit de lege sau prin prezentul Statut, printre care și următoarele obligații:

7.1. organizează cooperarea și asigură solidaritatea membrilor săi;

7.2. susține și apără interesele sociale și profesionale ale membrilor săi;

7.3. la cererea membrilor săi, deleagă reprezentanți să trateze și să apere interesele acestora, acolo unde se constată lezarea de către Angajator a intereselor profesionale, economice sau sociale;

7.4. respectă și aplică prevederile prezentului Statut;

7.5. administrează și gestionează fondurile Sindicatului, conform bugetului aprobat de către Consiliul General;

7.6. realizează obiectivele și planul de acțiune stabilite în strategia Sindicatului.

Capitolul IV – AFILIEREA SAU ASOCIEREA

Art.8.  ASOCIERE SAU AFILIEREA

8.1. Sindicatul are dreptul de a se asocia cu un alt Sindicat din același sector de activitate, în vederea constituirii unei federații sindicale.

8.2. Sindicatul are dreptul de a se afilia la orice federație sindicală din sector sau de activitate.

8.3. Sindicatul are dreptul de a se afilia la o organizație similară internațională.

8.4. Asocierea, afilierea sau retragerea se poate face conform prevederilor prezentului Statut.

Capitolul V – CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

Art.9. MODUL  ÎN  CARE  SE  DOBÂNDEȘTE  CALITATEA  DE  MEMBRU  DE  SINDICAT

9.1. Poate dobândi calitatea de membru al Sindicatului orice salariat cu studii superioare, din domeniul sănătății (medic, biolog, biochimist, farmacist, psiholog) indiferent de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, care recunoaște și respectă prevederile statutului și a legilor în vigoare și care achită cotizația stabilită.

9.2. Dobândirea calității de membru al Sindicatului se face pe baza unei cereri scrise de adeziune, denumită în continuare, Adeziune, pe care salariatul o va depune la orice membru al Biroului Executiv al Sindicatului.

9.3. Aprobarea Adeziunii este de competența Biroului Executiv al Sindicatului, care va decide în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

9.4. Copia adeziunii aprobate se depune împreună cu o cerere  la R.U.N.O.S (serviciul sau departamentul de resurse umane al angajatorului), pentru a fi înregistrate, în vederea plății cotizației.

9.5. Calitatea de membru cu drepturi depline se dobândește în mod individual prin liberul consimțământ, de la data aprobării cererii de adeziune și plata cotizației.

Art.10.  EXERCITAREA CALITĂȚII DE MEMBRU DE SINDICAT

Exercitarea calității de membru de Sindicat se realizează în conformitate cu

prevederile legale în vigoare, ale prezentului Statut și ale Regulamentului de

Organizare și Funcționare a Sindicatului.

Art.11.  INCOMPATIBILITĂȚI

11.1. Nu poate fi membru al Sindicatului o persoană care:

11.1.1. este membru sau susținător al unei organizații care militează împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

11.1.2. se află într-un conflict de interese cu scopul/obiectivele Sindicatului;

11.1.3. se înscrie/este membru într-un alt Sindicat.

Art.12.  ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU DE SINDICAT

12.1. Încetarea calității de membru al Sindicatului poate avea loc:

12.1.1. la cerere, la data depunerii cererii scrise de retragere din Sindicat la unul din membrii Biroului Executiv ai Sindicatului aflați în funcție.

12.1.2.  prin pensionare;

12.1.3. în urma decesului persoanei fizice care are calitatea de membru al Sindicatului;

12.1.4.  prin excludere.

12.2. Un membru poate fi exclus din Sindicat prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului, la sesizarea oricărui membru de Sindicat, a unei terțe persoane sau când Biroul Executiv se sesizează din oficiu, pentru:

12.2.1. nerespectarea dispozițiilor prezentului Statut, a hotărârilor Consiliului General sau a Biroului Executiv;

12.2.2. în caz de neplată totală sau parțială a cotizației lunare, timp de trei luni consecutive, cu excepția cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului de maternitate, pentru creșterea copilului sau pentru incapacitate temporară de muncă;

12.2.3.  în urma sesizării asupra unui caz de incompatibilitate, prevăzut de Art.11 din Statut, Biroul Executiv al Sindicatului constată, în termen de 30 de zile de la data sesizării, existența sau inexistența stării de incompatibilitate si dispune excluderea membrului de Sindicat aflat în stare de incompatibilitate.

12.3. Hotărârea de excludere pentru motivele de la Art.12.2.1, 12.2.2 se ia de Biroul Executiv al Sindicatului în termen de 30 de zile de la data sesizării, după caz.

12.4 În cazul în care hotărârea vizează un membru al Biroului Executiv, hotărârea Biroului Executiv se ia în prezența tuturor membrilor săi, cu excepția membrului vizat, cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenți.

12.5. Hotărârea se comunică membrului exclus sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

12.6. Membrii cărora le încetează calitatea de membru al Sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului Sindicatului.

12.7. În cazul încetării calității de membru de Sindicat, cotizația încasată, precum și orice alte bunuri dobândite de Sindicat de la respectivul membru nu se restituie.

Art.13.  DREPTURILE MEMBRILOR

Drepturile membrilor de Sindicat constau în:

13.1.  dreptul de a alege – orice membru de Sindicat, poate alege în mod liber organele de conducere ale Sindicatului, conform prevederilor prezentului Statut;

13.2.  dreptul de a fi ales –poate fi ales în organele executive de conducere, fără discriminare, orice membru care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de Art.  27.4. Fiecare membru are dreptul sa candideze pentru o singură funcție;

13.3.  dreptul la apărarea drepturilor și intereselor legitime –Sindicatul apără drepturile și interesele legitime ale membrilor săi;

13.4.  dreptul la asistență de specialitate –posibilitatea de a solicita și obține sprijinul calificat al Sindicatului în probleme de interes profesional, în situațiile ce implică răspunderea disciplinară și administrativă. Sindicatul asigură, la cerere, asistența juridică sau reprezentarea membrilor săi, în tot ce înseamnă conflict de muncă, potrivit legii;

13.5.  dreptul de a beneficia de prestații și servicii –posibilitatea de a beneficia fără nici un fel de discriminare de prestațiile sindicale, gratuite sau cu plata, asigurate de către Sindicat;

13.6.  dreptul de a beneficia de ajutoare materiale –Biroul Executiv poate acorda, la cerere, ajutoare membrilor săi, după analiza cererilor formulate în acest sens;

13.7.  dreptul la informare –posibilitatea de a fi informat în legatură cu activitatea Sindicatului, prevederile Statutului și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sindicatului- toate aceste date vor fi puse la dispoziția membrilor;

13.8.  participare activă –membrii Sindicatului au dreptul de a participa activ la activitatea sindicală prin una sau mai multe dintre următoarele activități:

i.  dreptul de a solicita Biroului Executiv să convoace Consiliul General și/sau să introducă noi puncte pe ordinea de zi a respectivei adunări;

ii. dreptul de a convoca Consiliul General- o astfel de inițiativă trebuie susținută de cel puțin de 50% + 1 dintre membrii Sindicatului;

iii. participarea neîngrădită la luarea și aplicarea deciziilor, conform legii și prezentului Statut;

iv. dreptul de a se putea organiza în departamente în cadrul sindicatului, în funcție de specialități, grade profesionale, criterii geografice, etc;

v.  dreptul de a-și exprima opțiunea de vot în cadrul Consiliilor Generale prin participare directă, reprezentant, buletin de vot, vot electronic sau corespondență clasica sau electronica (orice mijloc de telecomunicații), prin conferințe audio sau videoconferințe conform prezentului Statut și în condițiile legii.

Art.14.  OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Principalele obligații ale membrilor de Sindicat constau în:

14.1.  să cunoască și să respecte prevederile Statutului;

14.2. să cunoască programul de acțiune al Sindicatului și să contribuie activ la realizarea acestuia;

14.3. să îndeplinească sarcinile sindicale ce le-au fost încredințate de Biroul Executiv;

14.4. să respecte disciplina și ierarhia sindicală, precum și hotărârile adoptate statutar de organele de conducere ale Sindicatului, chiar dacă personal au votat împotriva ori s-au abținut;

14.5. să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate precum și cu codurile etice și deontologice profesionale adoptate și cunoscute în cadrul profesiei;

14.6.  să nu aducă prejudicii intereselor și imaginii Sindicatului;

14.7. să îndeplinească în totalitate și la timp obligațiile financiare față de organizație;

14.8.  să nu fie membru al altui Sindicat;

14.9.  să completeze Adeziunea la Sindicat și să o depună la orice membru al Biroului de Conducere, apoi cu copia obținută după aprobare, împreună cu cererea proprie să le depună la serviciul R.U.N.O.S. al unității angajatoare;

14.10. în cazul suspendării contractului individual de muncă pe perioada concediului de maternitate ori pentru creșterea copilului sau, pentru o perioadă mai mare de trei luni pentru incapacitate temporară de muncă, membrul de Sindicat va transmite o notificare scrisă oricărui membru al Biroului Executiv la data reluării activității.

Art.15.  SANCȚIUNI

15.1. Pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare de către membrii de Sindicat, aceștia pot fi sancționați cu:

15.1.1.  atenționarea scrisă;

15.1.2.  suspendarea pentru o perioadă de cel mult trei luni;

15.1.3.  excluderea.

15.2. Organul competent pentru aplicarea unei sancțiuni disciplinare este Biroul Executiv al Sindicatului, care va adopta hotărârea de sancționare în condițiile Art.32, va motiva și va comunica măsura dispusă celui sancționat, sub semnătura de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

15.3. Membrii de Sindicat se pot adresa în scris, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de sancționare, Biroului Executiv al Sindicatului, în vederea revenirii asupra deciziei de sancționare.

15.4. Hotărârea revizuită a Biroului Executiv se ia în prezența tuturor membrilor Biroului Executiv, cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenți și este definitivă.

15.5. Prin excepție, în cazul în care sancțiunea disciplinară vizează un membru al Biroului Executiv, hotărârea revizuită a Biroului Executiv se ia în prezența tuturor membrilor Biroului cu excepția membrului vizat, cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenți și este definitivă.

15.6. Hotărârea definitivă se comunică membrului sancționat sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

15.7. Orice sancțiune aplicată nu exonerează membrul de Sindicat de executarea obligațiilor prevăzute de Statut, cu excepția măsurii excluderii.

Capitolul VI – MODUL DE STABILIRE ȘI ÎNCASARE A COTIZAȚIEI

Art.16.  TAXE PLĂTITE DE MEMBRII DE SINDICAT

16.1.  Pentru realizarea obiectivelor și scopului Sindicatului, membrii acestuia vor plăti o cotizație lunară, deductibilă conform prevederilor Codului Fiscal.

16.2. Cotizația lunară este stabilită de Consiliul General. Aceasta atribuție poate fi delegată Biroului Executiv al Sindicatului.

16.3. La propunerea Biroului Executiv, Consiliul General poate modifica cotizația, anual, în funcție de bugetul stabilit, în așa fel încât acesta să poată răspunde necesităților Sindicatului și serviciilor solicitate de către acesta.

16.4.  La data semnării acestui Statut, cotizația lunară este:

 • 80 Ron/lună pentru medicii primari;
 • 70 lei/lună pentru medicii specialiști;
 • 35 Ron/lună pentru medicii rezidenți;
 • 50 lei/lună pentru biologi, biochimiști, farmaciști, psihologi.

16.5. Cotizația lunară se reține de către Angajator, începând cu drepturile aferente lunii în care membrul se înscrie în Sindicat și se virează în contul Sindicatului, în temeiul copiei adeziunii semnate și a cererii depuse la serviciul R.U.N.O.S.

16.6. Cotizația încasată de Sindicat nu poate forma obiectul unei cereri de restituire.

 Capitolul VII – ORGANELE DE CONDUCERE

Art.17.  DENUMIREA ORGANELOR DE CONDUCERE

17.1. Organele de conducere ale SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA sunt:

17.1.1.  Consiliul General Sindical

17.1.2.  Biroul Executiv

17.1.3.  Președinte

17.2. Organele de conducere ale Sindicatului sunt responsabile de realizarea sarcinilor statutare, conform competențelor prevăzute în Statut.

Art.18.  REPREZENTARE

Sindicatul este reprezentat față de terți:

18.1.  de fiecare dintre membrii Biroului Executiv sau de Biroul Executiv în ansamblul

său, în urma unui mandat specific sau expres al Biroului Executiv sau în urma

acordului și consensului Biroului Executiv exprimat verbal sau în scris.

Secțiunea A –CONSILIUL GENERAL SINDICAL

Art.19.  DISPOZIȚII GENERALE

19.1. Consiliul General Sindical este organul suprem de conducere al Sindicatului, alcătuit din totalitatea membrilor de Sindicat.

19.2. Ședințele Consiliului General Sindical sunt ordinare și extraordinare.

A.1  Consiliul General Sindical Ordinar

Art.20. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI GENERAL SINDICAL ORDINAR

20.1. Consiliul General Sindical Ordinar are următoarele atribuții:

20.1.1.  aprobă situațiile financiare anuale;

20.1.2.  aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Sindicatului;

20.1.3. stabilește, modifică sau menține cuantumul cotizației lunare a membrilor de Sindicat și modul de încasare al acesteia;

20.1.4.  stabilește limitele în care Biroul Executiv poate decide acordarea de ajutoare materiale pentru membrii de Sindicat;

20.1.5.  stabilește obiectivele și planul de acțiune ale Sindicatului pentru intervalul următor;

20.1.6.  aprobă insigna, sigiliul, sigla și drapelul Sindicatului;

20.1.7. propune, dezbate, reglementează și rezolvă orice problemă de interes general în folosul membrilor de Sindicat.

20.2. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la Art.  20.1.3 sau  20.1.4 poate fi delegat Biroului Executiv al Sindicatului.

Art. 21. ȘEDINȚELE CONSILIULUI GENERAL SINDICAL ORDINAR

21.1. Consiliul General Sindical Ordinar se întrunește cel puțin o dată pe an, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale.

21.2. Convocarea Consiliul General Sindical Ordinar se va efectua cu cel puțin de 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru întrunire.

21.3. Pentru validitatea deliberărilor Consiliul General Sindical Ordinar, la prima convocare, este necesară întrunirea unui cvorum de cel puțin 50%+1 din numărul total al membrilor de Sindicat cu drept de vot. În acest caz, hotărârile Consiliul General Sindical Ordinar se iau cu majoritatea (50%+1) voturilor exprimate.

21.4. Dacă Consiliul General Sindical Ordinar nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la Art. 21.3, ședința ce se va întruni la o a doua convocare și  poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi ședințe, iar hotărârile se iau cu majoritatea (50%+1) voturilor exprimate.

A.2 Consiliul General Sindical Extraordinar

Art.22.  ATRIBUȚIILE CONSILIULUI GENERAL EXTRAORDINAR

22.1.  Consiliul General Sindical Extraordinar are următoarele atribuții:

22.1.1.  aprobă mutarea sediului Sindicatului;

22.1.2. hotărăște asupra afilierii sau retragerii Sindicatului la/din organizații sindicale și profesionale naționale sau internaționale;

22.1.3. aprobă programele parteneriale cu alte Sindicate, organizații sau instituții;

22.1.4.  aprobă modificarea Statutului Sindicatului;

22.1.5.  aprobă reorganizarea sau dizolvarea Sindicatului;

22.1.6. alege și revocă membrii Biroului Executiv, în conformitate cu prevederile prezentul Statut;

22.1.7. deleagă și stabilește sarcini și competențe Biroului Executiv;

22.1.8.  alege și revocă membrii Comisiei de cenzori, inclusiv în caz de demisie, deces, stabilire în străinătate, condamnare pentru săvârșirea unor infracțiuni de drept comun;

22.1.9. stabilește salariile sau indemnizațiile, după caz ale Președintelui și ale membrilor Biroului Executiv și ale Comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

22.1.10. hotărăște asupra activității desfășurate de Biroul Executiv;

22.1.11. analizează și aprobă raportul Comisiei de cenzori;

22.1.12. aprobă oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea;

22.1.13. stabilește obiectivele și planul de acțiune ale Sindicatului pentru intervalul următor.

22.2.  Exercițiul atribuțiilor prevăzute la Art.  22.1.1, 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4 poate fi delegat Biroului Executiv al Sindicatului.

Art.23. ȘEDINȚELE CONSILIULUI GENERAL  SINDICAL EXTRAORDINAR

23.1. Convocarea Consiliului General Sindical Extraordinar se va efectua în cel mai scurt timp posibil, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru întrunire.

23.2. Pentru validitatea deliberărilor Consiliul General Sindical Extraordinar, la prima convocare, este necesara întrunirea unui cvorum de cel puțin 50%+1 din numărul total al membrilor de Sindicat cu drept de vot. În acest caz, hotărârile Consiliului General Sindical Extraordinar se iau cu majoritatea (50%+1) voturilor exprimate.

23.3. Dacă Consiliul General Sindical Extraordinar nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la Art.  23.2, ședința ce se va întruni la o a doua convocare, când poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi ședințe, iar hotărârile se iau cu majoritatea (50%+1) voturilor exprimate.

A.3 Reguli comune privind ședințele Consiliilor Generale Sindicale

Art.24.  CONVOCARE

24.1. Consiliul General Sindical este convocat de Biroul Executiv, ori de câte ori este necesar.

24.2. Convocarea poate fi făcută și de 50% + 1 dintre membrii Sindicatului.

24.3 Solicitarea de convocare a Consiliului General, împreună cu propunerile pentru ordinea de zi se vor trimite Biroului Executiv, cu 30 zile calendaristice înainte de data propusă pentru întrunirea Consiliului General. Biroul Executiv va convoca Consiliul General cu respectarea prevederilor Art.  21.2 si  23.1 din Statut.

24.4. În cazul prevăzut de Art. 31.3 din Statut, convocarea Consiliului General poate fi efectuată de către un singur membru al Sindicatului.

24.5. Membrii de Sindicat, reprezentând 100% din numărul total al membrilor de Sindicat, vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină un Consiliul General și să ia orice hotărâre de competența Consiliului General, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

24.6. Convocarea se poate efectua prin oricare din următoarele metode: corespondența electronică, fax, precum și prin orice alte mijloace de comunicare ce asigura transmiterea convocării.

De asemenea, convocarea va fi afișată și pe pagina proprie de internet a Sindicatului.

24.7. În convocare se vor menționa: locul, data și ora ședinței, ordinea de zi și modul în care urmează să fie exprimat dreptul de vot.

24.8. Pentru a avea loc cea de-a doua adunare a Consiliului General, se va realiza o a doua convocare în situația în care la prima adunare nu s-a întrunit cvorumul necesar.

Art.25.  PARTICIPARE ȘI VOT

25.1. Membrii de Sindicat participă și votează în cadrul ședințelor Consiliului General:

25.1.1. personal;

25.1.2. prin reprezentant, care are calitatea de membru al Sindicatului, în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva ședință; procurile speciale vor fi depuse la Biroul Executiv nu mai târziu de ora la care începe ședința Consiliului General;

25.1.3. prin buletine de vot, în măsura în care modelul de buletin de vot este comunicat înainte de data la care este convocat Consiliul General.

25.1.4. prin vot electronic, în cazul în care un asemenea sistem este pus în funcțiune și validat anterior; prin conferință audio sau videoconferință cu exprimarea votului prin orice sistem de votare agreat anterior (semnatură electronică, sistem de online voting,etc).

Modul de colectare a buletinelor de vot în original va fi detaliat în convocator.

Buletinul de vot colectiv va include, printre altele, numele, prenumele, codul numeric personal, semnătura membrului care votează și data.

25.2. De asemenea, hotărârile Consiliului General pot fi luate prin corespondență clasică sau electronică/informatică. În acest caz, Consiliul General nu se întrunește fizic și  se întocmește proces-verbal de ședință cu semnăturile membrilor Biroului Executiv, care conduc aceste ședințe.

25.3. Fiecare membru de Sindicat are dreptul la un vot în cadrul unui Consiliul General.

25.4. Membrii Biroului Executiv nu îi pot reprezenta pe ceilalți membri de Sindicat dacă, fără voturile exprimate prin aceste procuri, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

25.5. Membrii Biroului Executiv nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, orice hotărâre în care persoana, mandatul ori remunerația lor ar fi în discuție. Totuși, membrii Biroului Executiv ale căror mandate expiră, au drept de vot în cadrul Consiliului General Extraordinar întrunit pentru alegerea noilor membrii ai Biroului Executiv, indiferent dacă aceștia candidează pentru noi mandate sau nu.

25.6. Toate hotărârile luate, inclusiv cele prin vot electronic sau  corespondență clasică sau electronică, în conformitate cu Art. 25.2, vor fi consemnate în procesul-verbal al Consiliului General.

Art.26.  ȘEDINȚE

26.1. Ședințele Consiliului General sunt prezidate de către Președintele Sindicatului, sau în lipsă, de unul dintre Vicepreședinți după caz.

26.2. Secretarul General verifică cerințele de cvorum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Statut pentru ținerea Consiliului General și întocmește procesul-verbal al Consiliului General.

26.3. Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Consiliului General, membrii prezenți, cei reprezentați și cei care au votat prin buletine de vot, aspectele dezbătute și hotărârile adoptate.

26.4. Procesul-verbal va fi însoțit, acolo unde este cazul, de procurile speciale și/sau de buletinele de vot.

Sectiunea B – BIROUL EXECUTIV

Art.27.  MEMBRII

27.1. Biroul Executiv se compune din Președinte, Vicepreședinte/Vicepreședinți după caz și Secretar General, aleși de Consiliul General Sindical prin vot secret.

27.2. Conducerea activității curente a sindicatului este încredințată Biroului Executiv, care reprezintă sindicatul în toate acțiunile sale juridice, conformându-se Statutului și hotărârilor Consiliul General Sindical.

27.3. Mandatul membrilor Biroului Executiv este de patru ani.

27.4. Persoanele alese ca membri în Biroul Executiv trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

27.4.1.  au capacitate de exercițiu deplină;

27.4.2. sunt angajați ai unei unități sanitare și/sau de învățământ publice/private, cu sediul în România;

27.4.3.  sunt membri ai Sindicatului;

27.4.4. nu execută pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii;

27.4.5.  nu au suferit o condamnare de drept comun;

27.4.6.  nu fac parte din conducerea unității sanitare angajatoare;

27.5. Membrilor Biroului Executiv li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare în exercitarea funcțiilor lor.

Art.28.  DURATA MANDATULUI

28.1. Durata mandatului membrilor Biroului Executiv este de patru ani.

28.2.  Membrii Biroului de Conducere sunt reeligibili.

28.3. În cazul în care, până la expirarea mandatului nu a fost posibilă alegerea noilor membri, mandatul acestora se va prelungi automat până la data alegerii/realegerii membrilor în cadrul Consiliului General Sindical Extraordinar, dar nu mai mult de 12 luni de la data expirării mandatului inițial.

Art.29.  ALEGEREA MEMBRILOR

29.1.  Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la Art. 27.4 din Statut își pot depune candidatura pentru a face parte din Biroul Executiv cu cel puțin trei zile înainte de întrunirea Consiliului General Sindical convocat în acest sens.

29.2. Candidaturile se transmit prin e-mail, fax sau poștă la sediul Sindicatului sau la oricare din membrii Biroului Executiv prin scrisoare de intenție, al cărei model este circulat o dată cu convocarea Consiliului General.

29.3. Biroul Executiv centralizează candidaturile și întocmește listele de candidați pentru Biroul Executiv.

29.4.  De asemenea, Biroul Executiv întocmește modelul buletinului de vot.

29.5.  Biroul Executiv transmite membrilor de Sindicat, prin e-mail sau fax, la adresele comunicate de aceștia, listele de candidați și modelul de buletin de vot, cu două zile înainte de întrunirea Consiliului General. De asemenea, Biroul Executiv va afișa pe pagina proprie de internet a Sindicatului listele de candidați și buletinul de vot.

Prin excepție de la Art. 25.1, toate voturile pentru alegerea membrilor Biroului Executiv se exprimă pe buletine de vot, atât de membrii prezenți sau reprezentați la Consiliul General Sindical Extraordinar cât și de cei care votează prin corespondență, cu respectarea prevederilor Art.  25.1.3 din Statut.

Art.30.  ÎNCETAREA MANDATULUI

30.1. Încetarea mandatului membrilor Biroului Executiv are loc:

30.1.1.  la expirarea termenului pentru care au fost aleși, în condițiile  Art.28 din Statut;

30.1.2.  la data încetării calității de membru de Sindicat, conform  Art.12 din Statut;

30.1.3.  prin demisie din calitatea de membru al Biroului Executiv.

Art.31.  VACANTAREA

31.1. Vacantarea unui post de membru în Biroul Executiv poate interveni în una din următoarele situații:

31.1.1.  deces;

31.1.2.  demisie;

31.1.3.  revocare;

31.1.4.  boala sau orice alt impediment care îl împiedică să-și desfășoare activitatea timp de cel puțin trei luni.

31.2.  În cazul vacantării unui post de membru în Biroul Executiv, oricare membru existent al Biroului Executiv trebuie să convoace, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut mai sus, Consiliul General Sindical Extraordinar pentru alegerea unui nou membru pe locul vacantat.

31.3.  În cazul în care niciunul dintre membrii rămași în Biroul Executiv nu își îndeplinește obligația de a convoca Consiliul General, oricare membru de Sindicat poate convoca Consiliul General Sindical Extraordinar pentru organizarea de noi alegeri.

Art.32.  ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

32.1.  Biroul Executiv este organul executiv de conducere a Sindicatului, care decide în problemele curente ale Sindicatului, asigurând punerea în practică a hotărârilor Consiliului General.

32.2. Biroul Executiv va desemna dintre membrii săi: un Președinte, unul sau mai mulți Vicepreședinți și un Secretar General.

32.3. Biroul Executiv se întrunește cel puțin o dată la trei luni.

32.4. Convocarea Biroului Executiv se face prin e-mail sau fax, cu cel puțin 24 de ore înainte de întâlnire.

32.5. Convocarea va cuprinde data, ora și locul unde se ține ședința, precum și ordinea de zi.

32.6. De regulă, Președintele convoacă Biroul Executiv, stabilește ordinea de zi și prezidează întâlnirea.

32.7. Biroul Executiv poate fi, de asemenea, convocat, la cererea  membrilor săi, caz în care aceștia stabilesc ordinea de zi.

32.8. Biroul Executiv este statutar întrunit în prezența a trei pătrimi din numărul total de membri și adoptă hotărâri cu majoritatea (50% + 1) voturilor exprimate.

32.9. Toți membrii Biroului Executiv pot, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să ia orice hotărâre de competența Biroului Executiv, fără respectarea formalităților de convocare, fie în cadrul unei ședințe ad-hoc, fie prin corespondență clasică sau electronică/informatică.

Art.33.  ATRIBUȚII

Biroul Executiv are următoarele atribuții:

33.1. acționează pentru îndeplinirea obiectivelor și hotărârilor adoptate de Consiliul General;

33.2. convoacă Consiliul General în sesiuni ordinare și extraordinare;

33.3. pune în aplicare planul de acțiune pentru intervalul următor stabilit de Consiliul General și ia poziție în problemele reprezentării intereselor membrilor de Sindicat;

33.4. desemnează reprezentanți pentru negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă la nivelul unității angajatoare;

33.5.  urmărește modul de aplicare și de respectare a contractului colectiv de muncă aplicabil;

33.6. adoptă Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia, Regulamentul Financiar Contabil, precum și  Programul de activitate;

33.7. primește și analizează petițiile membrilor de Sindicat și acționează în vederea rezolvării acestora;

33.8. mediază diferendele apărute între membrii de Sindicat și conducerea unității angajatoare;

33.9.  declanșează acțiuni în instanță în apărarea membrilor de Sindicat;

33.10. analizează programul de revendicări și de acțiuni ale Sindicatului și decide asupra modului de soluționare ale acestora;

33.11.   hotărăște asupra declanșării conflictelor și a grevei;

33.12. hotărăște modul și măsura în care membrii Sindicatului vor beneficia de serviciile prestate de Sindicat;

33.13. hotărăște acordarea de ajutoare materiale pentru membrii de Sindicat, în limitele stabilite de Consiliul General Ordinar;

33.14.   primește și aprobă cererile de înscriere în Sindicat;

33.15.  constată starea de incompatibilitate a membrilor de Sindicat;

33.16.   hotărăște excluderea și sancționarea disciplinară a membrilor de Sindicat;

33.17. stabilește poziția de principiu a sindicatului față de evenimentele majore legislative, sociale și economice, interesele legitime ale membrilor săi, atât colective cât și individuale;

33.18. ține evidența numărului de membri, a încasărilor și a cheltuielilor de orice fel;

33.19. execută alte sarcini delegate sau stabilite de Consiliul General;

33.20. întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și execuție bugetară, precum și rapoarte de activitate, însoțite de concluziile Comisiei de cenzori, pe care le supune spre aprobare Consiliului General Sindical;

33.21. stabilește strategii și ia măsuri în vederea asigurării, gestionării și administrării patrimoniului Sindicatului, cât și orice alte măsuri în vederea sporirii acestuia;

33.22. angajează consultanți externi în diverse domenii de activitate, pentru consiliere, asistență și reprezentare în realizarea scopului Sindicatului și a intereselor membrilor săi;

33.23.  angajează personalul necesar pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Sindicatului și pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, pe bază de contracte individuale de muncă;

33.24. acordă mandat de reprezentare Președintelui, acționând individual sau împreună cu alți membri ai Biroului Executiv;

33.25. notifică autoritățile competente cu privire la modificările statutare și la schimbările în Biroul Executiv al Sindicatului;

33.26. execută alte sarcini delegate sau stabilite de Consiliul General;

33.27. ia orice alte măsuri necesare și utile pentru realizarea scopului Sindicatului si pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, măsuri care nu sunt de competența exclusivă a Consiliului General, conform legii și prezentului Statut.

Secțiunea C – PREȘEDINTELE

Art.34.  ALEGEREA PREȘEDINTELUI

Președintele este ales de către Biroul Executiv, conform Art. 32.2 din Statut și face parte de drept din toate organele Sindicatului.

Art.35.  ATRIBUȚII

35.1.  Președintele are următoarele atribuții:

35.1.1.  conduce ședințele Consiliilor Generale și pe cele ale Biroului Executiv;

35.1.2. asigură, împreună cu ceilalți membri ai Biroului Executiv, conducerea permanentă a Sindicatului;

35.1.3. reprezintă, singur sau împreună cu alți membri ai Biroului Executiv, în baza hotărârii Biroului Executiv, interesele Sindicatului în relația cu persoane fizice sau juridice, cu conducerea unităților sanitare, cu orice alte instituții, organe sau organizații interne și internaționale;

35.1.4. angajează, singur sau împreună cu alți membri ai Biroului Executiv, în baza hotărârii Biroului Executiv, patrimoniul Sindicatului în raporturile cu terții;

35.1.5. îndeplinește alte sarcini în conformitate cu legea, Statutul Sindicatului și hotărârile Consiliului General Sindical.

35.2. În caz de vacantare a postului, Vicepreședintele, desemnat de membrii Biroului Executiv, în condițiile Art.32.8, îndeplinește atribuțiile Președintelui până la data revenirii acestuia în activitate sau, în cazul în care Președintele nu își reia activitatea se decide convocarea Consiliului General Sindical Extraordinar, în vederea alegerii membrilor Biroului Executiv.

Art.36.  VICEPREȘEDINȚII ȘI SECRETARUL GENERAL

36.1.  Vicepreședinții și Secretarul General sunt aleși de către Biroul Executiv, conform Art.  32.2 din Statut.

36.2. Vicepreședinții și Secretarul General reprezintă Sindicatul alături de Președinte, în condițiile  Art.18 din Statut;

36.3.  Vicepreședinții și Secretarul General au acelasi drept de vot ca și Președintele.

36.4.  Secretarul General va asigura:

36.4.1. Organizarea reuniunilor sindicale.

36.4.2. Comunicarea ordinii de zi și a documentelor supuse dezbaterii.

36.4.3. Consemnarea dezbaterilor, hotărârilor, deciziilor organelor deliberative ale sindicatului.

36.4.4.Ținerea evidenței hotărârilor, rezoluțiilor și deciziilor sindicatului, precum și urmărirea modului lor de îndeplinire.

36.4.5. Organizarea desfășurării acțiunilor colective revendicative sau de protest ale sindicatului în conformitate cu prevederile statutare și legale în vigoare.

36.4.6. Este secretarul Consiliului Sindical.

Capitolul VIII – COMISIA DE CENZORI

Art.37.  DESEMNARE

37.1. Controlul activității financiare proprii a Sindicatului se realizează prin Comisia de cenzori, care funcționează potrivit Statutului și legislației în vigoare.

37.2. Comisia de cenzori a Sindicatului reprezintă organul de control în probleme economico-financiare și este constituită din trei membri.

37.3. Cenzorii vor fi desemnați de către Consiliul General Sindical Extraordinar. Durata mandatului lor este de trei ani și pot fi realeși.

37.4.  Nu pot fi cenzori:

37.4.1.  rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții membrilor Biroului Executiv;

37.4.2.  persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu, o remunerație sau orice altă indemnizație/ajutoare de la Biroul Executiv;

37.4.3.  persoanele care nu îndeplinesc condițiile pentru a ocupa funcția de membru al Biroului Executiv;

37.4.4.  persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de aceasta calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice.

Art.38.  FUNCȚIONARE

38.1. Comisia de cenzori este un organ colegial, care își duce la îndeplinire atribuțiile prin luarea în comun a tuturor hotărârilor.

38.2.  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia întocmește:

38.2.1.  rapoarte privitoare la activitatea financiară a Sindicatului, ori de câte ori i se solicită;

38.2.2. acte de sesizare a Biroului Executiv sau a Consiliului General Sindical, ori de câte ori constată nereguli cu privire la activitatea financiară cercetată;

38.2.3. orice alte acte necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale.

Art.39.  ATRIBUȚII

39.1. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

39.1.1. verifică periodic și ori de câte ori i se solicită, activitatea financiară și economică a Sindicatului;

39.1.2. prezintă rapoarte de activitate și informează Consiliului General Sindical, în legatură cu activitatea economico – financiară a Sindicatului ori de câte ori i se solicită sau consideră necesar;

39.1.3. emite opinii privind proiectul de buget și face aprecieri asupra bilanțului anual;

39.1.4. urmărește execuția bugetară și modul în care sunt gospodărite fondurile materiale și bănești ale Sindicatului;

39.1.5. verifică activitatea financiară a tuturor persoanelor alese în funcții de conducere, primește și cercetează sesizările privind aceste persoane;

39.1.6.  urmărește modul în care sunt rezolvate reclamațiile, cererile și propunerile privind activitatea financiară adresate organelor de conducere ale Sindicatului.

Art.40.  REVOCARE

Cenzorul poate fi revocat din funcție înainte de expirarea mandatului pentru motive bine întemeiate, prin hotărâre a Consiliului General Sindical. Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele Sindicatului.

Capitolul IX – MODIFICAREA STATUTULUI

Art.41.  MODIFICAREA STATUTULUI

41.1. Statutul poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului General Sindical Extraordinar, la propunerea Biroului Executiv.

41.2. Pentru modificarea Statutului, Biroul Executiv va convoca Consiliului General Sindical și va include în convocare propunerile de modificare ori proiectul de Statut revizuit.

41.3.  De asemenea, Consiliului General Sindical Extraordinar poate delega Biroului Executiv dreptul de a modifica Statutul.

41.4. Biroul Executiv va îndeplini toate măsurile necesare pentru a notifica autoritățile competente cu privire la modificarea Statutului.

Capitolul X – MĂRIMEA ȘI COMPUNEREA PATRIMONIULUI

Art.42.  PATRIMONIUL INIȚIAL

42.1. Patrimoniu inițial al Sindicatului UNIUNEA MEDICALĂ ROMÂNĂ se constituie dintr-un  salariu brut minim pe economie în valoare de 1900 RON.

Art.43.  PATRIMONIUL

43.1. Patrimoniul Sindicatului va fi constituit din mijloace fixe și circulante, provenind din:

43.1.1.  cotizații și contribuții;

43.1.2.  donații, sponsorizări din partea persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate;

43.1.3.  venituri proprii realizate din surse economice sau din alte surse legale;

43.1.4.  bunuri mobile si imobile achizitionate de Sindicat.

43.2. Sindicatul poate dobândi, de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile și imobile necesare realizării scopului pentru care este înființat.   

43.3. Bunurile mobile și imobile din patrimoniul Sindicatului pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de Sindicat.

43.4.  Fondurile Sindicatului vor fi folosite, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli, pentru:

43.4.1.  finanțarea activităților organizatorice și administrative;

43.4.2.  asistența juridică pentru fapte în legătură cu activitatea sindicală;

43.4.3.  finanțarea activităților cultural-artistice și sportive;

43.4.4.  achiziționarea de bunuri mobile și imobile;

43.4.5. finanțarea unor cursuri de formare, studii și cercetări socio-profesionale, seminarii, simpozioane, colocvii de parteneriat social;

43.4.6.  plăți către organizații naționale și internaționale la care s-a afiliat;

43.4.7. acordarea de ajutoare materiale pentru membrii de Sindicat, în condițiile prezentului Statut.

Capitolul XI – DIZOLVAREA SAU REORGANIZAREA

Art.44.  DISPOZIȚII GENERALE

44.1. Divizarea, dizolvarea, comasarea sau reorganizarea Sindicatului precum și transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului Sindicatului se pot efectua numai prin hotărârea Consiliului General Sindical Extraordinar, cu votul a trei pătrimi din numărul total al membrilor de Sindicat.

44.2. Divizarea, dizolvarea, comasarea sau reorganizarea Sindicatului precum și transmiterea ori, după caz, lichidarea patrimoniului Sindicatului au loc conform legii.

Art.45.  PATRIMONIUL ÎN CAZ DE REORGANIZARE SAU DIZOLVARE

45.1. În cazul dizolvării sau reorganizării, Consiliului General Sindical Extraordinar, va hotărâ asupra modului de împărțire a patrimoniului.

45.2. Biroul Executiv și Comisia de Cenzori vor lua toate măsurile necesare pentru împărțirea patrimoniului existent la data dizolvării Sindicatului, conform deciziei Consiliului General Sindical Extraordinar.

Capitolul XII – DISPOZIȚII FINALE

Art.46.  DISPOZIȚII FINALE

46.1.  Sindicatul își poate constitui structuri proprii în teritoriu.

46.2. Sindicatul are sigiliu, insigna, sigla și drapel propriu, stabilite de către Consiliului General Sindical Ordinar.

46.3. Prezentul statut a fost adoptat în Consiliul Sindical din data de 22.03.2018.

ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL

SINDICATULUI MEDICAL ROMÂNIA,

 CONFORM MODIFICĂRILOR CERUTE DE JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, ÎN DOSARUL NR. 9095/301/2018,PRIVIND ACORDAREA PERSONALITĂȚII JURIDICE A SINDICATULUI

Prezentul act adițional, aduce modificări Statutului Sindicatului, răspunzând astfel cerințelor prezentate de JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, ÎN DOSARUL NR. 9095/301/2018, din data de 18.05.2018.

 1. Se modifică denumirea sindicatului, în sensul în care se elimină „Uniunea” potrivit art.43 alin.2 din Legea 62/2011, urmând ca acesta să se numească SINDICATUL MEDICAL ROMÂNIA.
 • Art. 22– se modifică, după cum urmează:

22.  ATRIBUȚIILE CONSILIULUI GENERAL EXTRAORDINAR

3.Art. 24, alin. 8- se modifică, după cum urmează:

24.8. Pentru a avea loc cea de-a doua adunare a Consiliului General, se va realiza o a doua convocare în situația în care la prima adunare nu s-a întrunit cvorumul necesar.

4. Se elimină art. 30.2

ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL SINDICATULUI

UNIUNEA MEDICALĂ ROMÂNĂ,

 CONFORM MODIFICĂRILOR CERUTE DE JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, ÎN DOSARUL NR. 9095/301/2018,PRIVIND ACORDAREA PERSONALITĂȚII JURIDICE A SINDICATULUI

Prezentul act adițional, aduce modificări Statutului Sindicatului UNIUNEA MEDICALĂ ROMÂNĂ, răspunzând astfel cerințelor prezentate de JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, ÎN DOSARUL NR. 9095/301/2018, din data de 04.05.2018.

 • Art. 5, alin. 2- se modifică, după cum urmează:

5.2. conciliere, ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • Art. 6, alin. 16- se modifică, după cum urmează:

6.16. de a folosi, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost constituit, mijloace specifice precum negocierea, procedurile de soluționare a litigiilor prin conciliere și de a organiza petiții, pichete de protest, măsuri, mitinguri, demonstrații și greve, în condițiile prevăzute de lege, pentru lupta în vederea apărării intereselor membrilor Sindicatului și pentru respectarea demnității și drepturilor fundamentale ale omului;

 • Art. 6, alin. 18- se modifică, după cum urmează:

6.18.  de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, în ceea ce privește orice conflict de muncă, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor săi, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală, dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres;

 • Art. 13, alin. 4- se modifică, după cum urmează:

13.4.  dreptul la asistență de specialitate –posibilitatea de a solicita și obține sprijinul calificat al Sindicatului în probleme de interes profesional, în situațiile ce implică răspunderea disciplinară și administrativă. Sindicatul asigură, la cerere, asistența juridică sau reprezentarea membrilor săi, în tot ce înseamnă conflict de muncă, potrivit legii;

 • Art. 13, alin.8 – se introduce un nou punct, după cum urmează:

iv. dreptul de a se putea organiza în departamente în cadrul sindicatului, în funcție de specialități, grade profesionale, criterii geografice, etc;

 • Art. 22, alin.1- se modifică, după cum urmează:

22.1.  Consiliul General Sindical Extraordinar are următoarele atribuții:

 • Art. 22, alin. 1, punctul 6- se modifică, după cum urmează:

22.1.6. alege și revocă membrii Biroului Executiv, în conformitate cu prevederile prezentul Statut;

 • Art. 24, alin. 4- se modifică, după cum urmează:

24.4. În cazul prevăzut de Art. 31.3 din Statut, convocarea Consiliului General poate fi efectuată de către un singur membru al Sindicatului.

 • Art. 24, alin. 7- se modifică, după cum urmează:

24.7. În convocare se vor menționa: locul, data și ora ședinței, ordinea de zi și modul în care urmează să fie exprimat dreptul de vot.

 • Art. 24, alin. 8- se modifică, după cum urmează:

24.8. În convocarea pentru primul Consiliul General se va fixa data, ora și locația, pentru a doua ședință, în ipoteza în care la prima nu se va întruni cvorumul necesar.

 • Art. 25, alin. 1, punctul 4- se modifică, după cum urmează:

25.1.4. prin vot electronic, în cazul în care un asemenea sistem este pus în funcțiune și validat anterior; prin conferință audio sau videoconferință cu exprimarea votului prin orice sistem de votare agreat anterior (semnatură electronică, sistem de online voting,etc).

Modul de colectare a buletinelor de vot în original va fi detaliat în convocator.

Buletinul de vot colectiv va include, printre altele, numele, prenumele, codul numeric personal, semnătura membrului care votează și data.

 • Art. 25, alin. 2- se modifică, după cum urmează:

25.2. De asemenea, hotărârile Consiliului General pot fi luate prin corespondență clasică sau electronică/informatică. În acest caz, Consiliul General nu se întrunește fizic și  se întocmește proces-verbal de ședință cu semnăturile membrilor Biroului Executiv, care conduc aceste ședințe.

 • Art. 25, alin. 6- se modifică, după cum urmează:

25.6. Toate hotărârile luate, inclusiv cele prin vot electronic sau  corespondență clasică sau electronică, în conformitate cu Art. 25.2, vor fi consemnate în procesul-verbal al Consiliului General.

 • Art. 30, alin. 1- se modifică, după cum urmează:

30.1. Încetarea mandatului membrilor Biroului Executiv are loc:

30.1.1.  la expirarea termenului pentru care au fost aleși, în condițiile  Art.28 din Statut;

30.1.2.  la data încetării calității de membru de Sindicat, conform  Art.12 din Statut;

30.1.3.  prin demisie din calitatea de membru al Biroului Executiv.

 • Art. 33 – se elimină aliniatele: 33.17, 33.18 și 33.19 inițiale, articolul modificându-se astfel:

Art.33.  ATRIBUȚII

Biroul Executiv are următoarele atribuții:

33.1. acționează pentru îndeplinirea obiectivelor și hotărârilor adoptate de Consiliul General;

33.2. convoacă Consiliul General în sesiuni ordinare și extraordinare;

33.3. pune în aplicare planul de acțiune pentru intervalul următor stabilit de Consiliul General și ia poziție în problemele reprezentării intereselor membrilor de Sindicat;

33.4. desemnează reprezentanți pentru negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă la nivelul unității angajatoare;

33.5.  urmărește modul de aplicare și de respectare a contractului colectiv de muncă aplicabil;

33.6. adoptă Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia, Regulamentul Financiar Contabil, precum și  Programul de activitate;

33.7. primește și analizează petițiile membrilor de Sindicat și acționează în vederea rezolvării acestora;

33.8. mediază diferendele apărute între membrii de Sindicat și conducerea unității angajatoare;

33.9.  declanșează acțiuni în instanță în apărarea membrilor de Sindicat;

33.10. analizează programul de revendicări și de acțiuni ale Sindicatului și decide asupra modului de soluționare ale acestora;

33.11.   hotărăște asupra declanșării conflictelor și a grevei;

33.12. hotărăște modul și măsura în care membrii Sindicatului vor beneficia de serviciile prestate de Sindicat;

33.13. hotărăște acordarea de ajutoare materiale pentru membrii de Sindicat, în limitele stabilite de Consiliul General Ordinar;

33.14.   primește și aprobă cererile de înscriere în Sindicat;

33.15.  constată starea de incompatibilitate a membrilor de Sindicat;

33.16.   hotărăște excluderea și sancționarea disciplinară a membrilor de Sindicat;

33.17. stabilește poziția de principiu a sindicatului față de evenimentele majore legislative, sociale și economice, interesele legitime ale membrilor săi, atât colective cât și individuale;

33.18. ține evidența numărului de membri, a încasărilor și a cheltuielilor de orice fel;

33.19. execută alte sarcini delegate sau stabilite de Consiliul General;

33.20. întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și execuție bugetară, precum și rapoarte de activitate, însoțite de concluziile Comisiei de cenzori, pe care le supune spre aprobare Consiliului General Sindical;

33.21. stabilește strategii și ia măsuri în vederea asigurării, gestionării și administrării patrimoniului Sindicatului, cât și orice alte măsuri în vederea sporirii acestuia;

33.22. angajează consultanți externi în diverse domenii de activitate, pentru consiliere, asistență și reprezentare în realizarea scopului Sindicatului și a intereselor membrilor săi;

33.23.  angajează personalul necesar pentru realizarea scopurilor și obiectivelor Sindicatului și pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, pe bază de contracte individuale de muncă;

33.24. acordă mandat de reprezentare Președintelui, acționând individual sau împreună cu alți membri ai Biroului Executiv;

33.25. notifică autoritățile competente cu privire la modificările statutare și la schimbările în Biroul Executiv al Sindicatului;

33.26. execută alte sarcini delegate sau stabilite de Consiliul General;

33.27. ia orice alte măsuri necesare și utile pentru realizarea scopului Sindicatului si pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale, măsuri care nu sunt de competența exclusivă a Consiliului General, conform legii și prezentului Statut.